วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ประวัติและความเป็นมา


ประวัติและความเป็นมา        
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ตั้งอยู่เลขที่ 305  ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก ในเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่  เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่  9  มกราคม  2521  มีการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพอาคาร  ชานชาลา  และลานจอดรถมาอย่างต่อเนื่อง  ครั้งล่าสุดได้รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณค่าบริการสถานีขนส่งประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2549  จำนวน 9,560,000.-บาท  ปรับปรุงอาคารชานชาลา และลานจอดรถเกือบทั้งหมด เริ่มก่อสร้างปรับปรุง  ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม 2549  การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2549  ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก  จัดพิธีลงนามถ่ายโอนภารกิจ ในวันที่ 26 กันยายน 2550 ในงานสัมมนาโครงการสัมมนาถ่ายโอนภารกิจบุคลากรและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดตากจัดขึ้น ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ มีเนื้อที่ที่ถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก  7- 0-86  ไร่  และสิ่งปลูกสร้าง   ทะเบียนเลขที่  43   (บางส่วน) ที่ทำการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากเป็นอาคาร   ค.ส.ล.   ด้านหน้า  2  ชั้น     ด้านหลังชั้นเดียว    เนื้อที่ปลูกสร้าง   1,100  ตารางเมตร   กว้าง  20  เมตร   ยาว  55  เมตร 
  
การถ่ายโอนภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่ถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก  กำหนดให้กรมการขนส่งทางบกถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีภารกิจการถ่ายโอนดังนี้

ภารกิจในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   1.  สถานีขนส่งผู้โดยสารที่กรมการขนส่งทางบกดำเนินการ
 2.การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารมีจำนวน 15  ภารกิจ  ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานพร้อมวิธีดำเนินการตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  ดังนี
    (2.1)  การบริหารช่องจอดรถรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
    (2.2)  การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
    (2.3)  การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
    (2.4)  จัดระบบการจราจรภายในสถานี
    (2.5)  การรักษาความสะอาดภายในสถานี
    (2.6)  การรักษาความปลอดภัย
    (2.7)  การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
    (2.8)  การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
    (2.9)  การจัดให้มีบริการห้องสุขา
    (2.10)  การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
    (2.11)  การจัดให้มีบริการฝากของ
    (2.12)  การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
    (2.13)  การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
    (2.14)  การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง           
    (2.15)  การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์

ภารกิจในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก

1. ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการจัดให้มีและจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารภายใน ประเทศ  และระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
2. การกำหนดนโยบายในการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร
3. การกำหนดมาตรฐานงานด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร
5. กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนผู้ดำเนินกิจการ สถานีขนส่ง
6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนส่ง
7. การตรวจสอบรถโดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่ง
8. การตรวจสอบผู้ประจำรถ
9. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
10. การจัดทำรายงานสถิติ

ภารกิจในลำดับที่ (1 - 4)  เ็ป็นภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนกลาง
ภารกิจในลำดับที่ (5 -10) เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนภูมิภาค(สำนักงานขนส่งจังหวัด) ซึ่งนายสถานีขนส่งจะเป็นผู้กำกับดูแลดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจ 15 ภารกิจให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง