ตารางการเดินรถโดยสาร

      ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
      BUS SCHEDULE  TAK BUSTERMINAL
      กำแพงเพชร , นครสวรรค์ , กรุงเทพฯ , ชลบุรี , พัทยา ,ระยอง , จันทบุรี , ตราด , แหลมงอบ , ภูเก็ต
      KAMPHAENG PHET,NAKONSAWON,BANGKOK ,CHONBURI,PATTAYA,RAYONG,CHANTHABURI,TRAD,LAEMGOP,PHUKET

เวลาการเดินรถ
TIME
ชื่อเส้นทาง
ROUTE
มาตรฐาน
STANDARD
ชื่อผู้ประกอบการ
COMPANY
ถึงตาก
TO TAK
ออกจากตาก
LEAVE  TAK
06.15
06.30
ตาก  -  นครสวรรค์  (VAN)
TAK  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
07.15
07.30
ตาก  -  นครสวรรค์   (VAN)
TAK  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
07.30
08.20
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
08.00
08.45
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
ปอ.1

ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์  จำกัด
CHERDCHAI    TOUR
บ.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
TANJIT  TOUR
09.15
09.30
แม่สอด  - นครสวรรค์   (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
. ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
09.30
09.45
แม่สอด  -  แหลมงอบ
MAE SOT -  LAEMN GOP
ปอ.1
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
09.00
09.30
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
09.45
10.00
ลำปาง -  นครสวรรค์
LAMPANG  - NAKONSAWAN
ปอ.1
บ.ถาวรฟาร์ม  จำกัด
THAVORNFRAM
09.55
10.00
แม่สอด  -  กรุงเทพฯ
MAE SOT -  BANGKOK
ปอ.1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
10.00
10.15
ลำปาง  -  นครสวรรค์
LAMPANG  -  NAKONSAWAN
ปอ.1,ปอ.2
  
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
10.15
10.30
แม่สอด  -  นครสวรรค์   (VAN)
MAE SOT  -   NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
10.30
10.35
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
11.30
10.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
10.45
11.00
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บริษัท วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
10.55
11.00
แม่สอด  -  กรุงเทพฯ
MAE SOT -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
11.00
11.15
เชียงใหม่  -  นครสวรรค์
CHIANG MAI  -  NAKONSAWAN
ปอ.1,ปอ.2

บ.ถาวรฟาร์ม  จำกัด
THAVORNFRAM
11.00
11.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
11.00
11.15
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG  -  BANGKOK
ปอ.1
หจก.พรพิริยะทัวร์
PORNPIRIYA  TOUR
11.20
11.30
เชียงใหม่  -  กาญจนบุรี
CHIANGMAI - KANCHANABURI
ปอ.1
.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN TRANSPORT
11.30
11.45
แม่สอด  - นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
12.00
12.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์  จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
12.15
12.20
แม่สอด  -  กรุงเทพฯ
MAE SOT -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด
THE TRANSPORT
12.30
12.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
TANJIT  TOUR
12.45
13.00
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์  จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
12.45
13.00
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANGMAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บริษัท วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
13.00
13.05
เ ชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
13.00
13.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT  -   NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
13.30
13.45
ตาก  -  นครสวรรค์   (VAN)
TAK  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
13.30  
13.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บริษัท บุษราคัมทัวร์ จำกัด
BUDSARAKUM  TOUR
13.30
13.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
14.30
14.45
ตาก  -  นครสวรรค์   (VAN)
TAK  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
14.30
14.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
14.50
15.00
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
15.00
15.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
15.30
15.35  
เชียงใหม่  -   กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
15.30
15.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI    TOUR
16.00
16.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์  (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
16.30
16.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
16.50
17.00
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
TANJIT  TOUR
17.00
17.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
17.00
17.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์  (VAN)
MAE SOT  -   NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
17.30
17.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
18.00
18.05
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
18.00
18.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์  (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
18.45
19.00
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
19.15
19.30
แม่สอด  -  แหลมงอบ
MAE SOT  -  LAEMN GOP
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
19.30
19.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
20.00
20.05
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
20.00
20.15
เชียงใหม่  -  ภูเก็ต
CHIANG MAI  -  PHU KET
V I P
.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)
20.30
20.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
.แอมบาสเดอร์ทัวร์ จำกัด
AMBASADOR  TOUR
21.00
21.05
แม่สอด   -   กรุงเทพฯ
MAE SOT  -   BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
21.00
21.15
แม่สอด   -   กรุงเทพฯ
MAE SOT  -   BANGKOK
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
21.00
21.05
วังชิ้น  -  กรุงเทพฯ
WANG CHIN  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
21.45
22.00
ตาก  -   กรุงเทพฯ
TAK   -   BANGKOK
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
21.45
22.00
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
ปอ.1
.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
TANJIT  TOUR
21.45
22.00
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
22.00
22.05
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
22.00
22.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
22.00
22.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
22.00
22.30
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
ปอ.1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
22.30
22.45
แม่สอด   -   แหลมงอบ
MAE SOT  -   LAEMNGOP
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
22.30
22.45
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG   -  BANGKOK
ปอ.1
หจก. พรพิริยะทัวร์
PORNPIRIYA  TOUR
22.30
22.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
22.30
22.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
22.30
22.45
แม่ฮ่องสอน  -  กรุงเทพฯ
MAE HONG SON  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.00
23.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ศรีทะวงค์  จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
23.30
23.40
จอมทอง  -  กรุงเทพฯ
JOM TONG  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
23.00
23.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
23.00
23.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
V.I.P
.บุษราคัมทัวร์ จำกัด
BUDSARAKUM  TOUR
23.00
23.15
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG  -  BANGKOK
V.I.P
.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.30  
23.35
ลำพูน  -  กรุงเทพฯ
LAMPHUN  -  BANGKOK
ปอ.1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
23.30
23.45
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG   -  BANGKOK
V.I.P
.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.30
23.45
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG   -  BANGKOK
V.I.P
หจก. พรพิริยะทัวร์
PORNPIRITA TOUR
23.30
23.45
แม่ฮ่องสอน  -   กรุงเทพฯ
MAE HONG SON  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.45
24.00
แม่สอด  -  กรุงเทพฯ
MAE SOT  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
24.00
24.15
แม่ฮ่องสอน  -  กรุงเทพฯ
MAE HONG SON  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
24.00
24.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
24.00
24.15
เชียงใหม่  -   กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
24.15
24.30
เชียงใหม่   -   กาญจนบุรี
CHIANG MAI - KANCHANABURI
ปอ.1
.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN TRANSPORT
24.30
24.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
24.30
24.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
01.00
01.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
ปอ.1
บ.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG                   
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT


      ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
      BUS SCHEDULE  TAK BUSTERMINAL
      เถิน , ลำปาง , ลำพูน , เชียงใหม่ , พะเยา , เชียงราย , แม่สาย , แม่ฮ่องสอน   
      THOEN  , LAMPANG  , LAMPHUN  ,  CHIANGMAI  ,  PHAYAO  ,  CHIANG RAI  ,  MEASAI  ,  MEAHONGSON


เวลาการเดินรถ
TIME
ชื่อเส้นทาง
ROUTE
มาตรฐาน
STANDARD
ชื่อผู้ประกอบการ
COMPANY
ถึงตาก
TO TAK
ออกจากตาก
LEAVE  TAK
07.30
07.45
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
07.45
08.00
นครสวรรค์  -  เชียงใหม่
NAKONSAWAN  -  CHIANG MAI
ปอ.1,ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
08.00
08.30
แม่สอด  -  เชียงใหม่
MAE SOT  -  CHIANG MAI
ปอ.1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN  BUS (เมล์เขียว)
08.30
09.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR                  
 บ.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI TOUR
09.00
09.15
ภูเก็ต  -  เชียงใหม่
PHU KET  -  CHIANG MAI
V I P
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN  BUS (เมล์เขียว)
09.30
10.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR                  
 บ.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI TOUR
10.00
10.15
แม่สอด  -  เชียงราย
MAE SOT  -  CHIANG RAI
ปอ.1
บ.ชัยพัฒนา  ขนส่ง จำกัด
GREEN  BUS (เมล์เขียว)
10.30
10.45
นครสวรรค์  -  เชียงใหม่
NAKONSAWAN  - CHIANG MAI
ปอ.1,ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
10.30
11.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
11.15
11.30
ขอนแก่น  -  เชียงใหม่
KHON KAEN  -   CHIANG MAI
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
11.30
11.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -   CHIANG MAI
ปอ.1
.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
11.45
12.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI TOUR
12.00
12.15
นครสวรรค์  -  เชียงใหม่
NAKONSAWAN  -  CHIANG MAI
    ปอ.1,ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
12.00
12.15
แม่สอด  -  เชียงใหม่
MAE SOT  -  CHIANG MAI
ปอ.1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN  BUS (เมล์เขียว)
12.15
12.30
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
12.30
12.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
12.30
12.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK  -  CHIANG RAI
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
13.00
13.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
13.00
13.15
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
13.15
13.20
ขอนแก่น  -  เชียงใหม่
KHON KAEN  -  CHIANG MAI
ปอ.1
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
13.30
13.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
13.55
14.00
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
14.15
14.30
ขอนแก่น  -  เชียงใหม่
KHON KAEN  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
14.30
14.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
หจก. พรพิริยะทัวร์
PORNPIRITA  TOUR
14.45
15.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
15.00
15.15
กรุงเทพฯ  -  วังชิ้น
BANGKOK  -  WANG CHIN
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
15.15
15.30
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
15.30
15.35
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
15.30
15.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
TANJIT  TOUR
15.30
15.45
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR                   
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR
16.00
16.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
ปอ.2
บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
16.15
16.30
ขอนแก่น  -  เชียงใหม่
KHONKAEN  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
16.30
16.45
กรุงเทพฯ  -   เชียงใหม่
BANGKOK   -  CHIANG MAI
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
16.30
16.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
.บุษราคัมทัวร์ จำกัด
BUDSARAKUM  TOUR
16.30
16.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
16.30
16.45
กาญจนบุรี  -  เชียงใหม่
KANCHANA BURI - CHIANG MAI
ปอ.1
.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN  TRANSPORT
17.00
17.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
17.30
17.45
ขอนแก่น  -  เชียงใหม่
KHON KAEN  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN  TOUR
17.30
17.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
19.00
19.05
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK   -  CHIANG MAI
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
19.00
19.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
19.00
19.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK   -  CHIANG MAI
ปอ.1
.แอมบาสเดอร์ทัวร์  จำกัด
AMBASADOR
19.00
19.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN  TOUR
21.00
21.15
กรุงเทพฯ  -  แม่ฮ่องสอน
BANGKOK  -  MAE HONG SON
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
21.00
21.15
กรุงเทพฯ   -   เชียงใหม่
BANGKOK   -   CHIANG MAI
ปอ.1
.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
21.30
21.35
กรุงเทพฯ   -   เชียงใหม่
BANGKOK   -   CHIANG MAI
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
21.30
21.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
TANJIT  TOUR
23.00
23.15
กรุงเทพฯ   -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
23.30
23.35
กรุงเทพฯ   -  เชียงใหม่
BANGKOK   -   CHIANG MAI
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
23.30
23.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.30
23.45
กรุงเทพฯ  -  แม่ฮ่องสอน
BANGKOK  -  MAE HONG SON
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
24.00
24.15
กรุงเทพฯ  -  แม่ฮ่องสอน
BANGKOK  -  MAE HONG SON
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
24.30
24.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
01.00
01.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด
CHAYASIT
02.00
02.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
02.00
02.15
กรุงเทพฯ  -  ลำปาง
BANGKOK  -  LAMPANG
ปอ.1
หจก.พรพิริยะทัวร์
PORNPIRIYA  TOUR
02.00
02.15
กาญจนบุรี - เชียงใหม่
KANCHANSBURI - CHIANG MAI
ปอ.1
บ.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN  TRANSPORT
02.00
02.15
กรุงเทพฯ  -  แม่ฮ่องสอน
BANGKOK  -  MAE HONG SON
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT TOUR
02.15
02.30
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK   -  CHIANG MAI
V I P
หจก.พรพิริยะทัวร์
PORNPIRIYA  TOUR
02.30
02.35
กรุงเทพฯ  -  จอมทอง
BANGKOK  -  JOM TONG
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
02.40
02.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK   -  CHIANG MAI
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
03.00
03.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
ปอ.1
.ศรีทะวงค์ จำกัด  SRTTAWONG
.ชัยสิทธิ จำกัด     CHAYASIT
.บุษราคัม จำกัด      BUDSARKUM
03.00
03.05
กรุงเทพฯ  -  ลำพูน
BANGKOK  -  LAM PHUN
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
03.00
03.10
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -   CHIANG MAI
ปอ.1
.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
TANJIT  TOUR
03.00
03.10
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK   -  CHIANG MAI
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
03.00
03.15
ขอนแก่น  เชียงใหม่
KHON KAEN  -  CHIANG MAI
ปอ.2
บ.ภูหลวงทัวร์ จำกัด
PHU  LUANG TOUR
.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
04.50
04.55
กรุงเทพฯ  ลำปาง
BANGKOK  -  LAMPANG
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT      ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
      BUS SCHEDULE  TAK BUSTERMINAL
      สุโขทัย , พิษณุโลก ,  หล่มสัก , ชุมแพ , ขอนแก่น , กาฬสินธุ์ , มุกดาหาร
      SUKHOTHAI , PHITSANULOK , LOM SAK , CHUM PHAE , KHON KAEN ,  KALASIN  ,   MUKDAHAN


เวลาการเดินรถ
TIME
ชื่อเส้นทาง
ROUTE
มาตรฐาน
STANDARD
ชื่อผู้ประกอบการ
COMPANY
ถึงตาก
TO TAK
ออกจากตาก
 LEAVE TAK
05.30
06.00
ตาก   -  พิษณุโลก
TAK  -   PHITSANULOK
 FAN
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
06.50
07.00
ตาก   -   พิษณุโลก
TAK   -   PHITSANULOK
FAN
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI   MOTOR
07.00
07.30
ตาก   -   พิษณุโลก    (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2  
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI   MOTOR
07.35
07.50
เ ชียงใหม่   -   ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
08.00
08.30
ตาก   -   พิษณุโลก   (VAN)
TAK   -    PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
09.00
09.15
เชียงใหม่   -   ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
ปอ.1
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
09.00
09.30
ตาก    พิษณุโลก
TAK   -   PHITSANULOK
FAN
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
09.30
09.35
ริมเมย   -   พิษณุโลก   (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
10.00
10.15
เชียงใหม่   -   ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
10.15
10.20
ตาก    พิษณุโลก   (VAN)
TAK   -    PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
10.20
10.30
ริมเมย   -   พิษณุโลก   (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์  จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
10.45
11.00
ตาก    พิษณุโลก   (VAN)
TAK   -    PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
11.00
11.15
เชียงใหม่  -  พิษณุโลก
CHIANG MAI  -  PHITSANULOK
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
11.00
11.30
ริมเมย   -   พิษณุโลก  (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
11.30
11.50
ตาก   -   พิษณุโลก   (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
12.00
12.15
เชียงใหม่   -   ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
12.30
12.45
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
12.45
13.00
เชียงใหม่   -  พิษณุโลก
CHIANG MAI   -  PHITSANULOK
ปอ2
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR
13.15
13.30
เชียงใหม่   -  ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
13.15
13.30
ตาก  -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
13.50
14.10
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR
13.50
14.15
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
14.45
15.00
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
15.00
15.20
เชียงใหม่   -   ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
ปอ.2
.อีสานทัวร์  จำกัด
ISAAN TOUR
15.15
15.30
ริมเมย   -   พิษณุโลก    (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
15.30
15.45
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
15.50
16.10
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -  PHITSANULOK
ปอ.2
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR
16.10
16.30
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
16.30
16.45
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR
16.30
16.45
ริมเมย   -   พิษณุโลก    (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
16.50
17.15
ตาก  -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
17.30
17.45
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR
17.40
18.00
ตาก   -   พิษณุโลก    (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
18.45
19.00
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
20.00
20.15
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
20.30
20.40
เชียงใหม่   -   ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
ปอ.2
.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
20.30
20.45
แม่สอด   -   มุกดาหาร
MAE SOT   -   MUK DA HAN
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
21.30
21.45
แม่สอด   -   มุกดาหาร
MAE SOT   -   MUK DA HAN
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
21.15
21.30
เชียงใหม่  พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
23.30
23.45
เชียงใหม่   -   ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
ปอ.1
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR      ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
      BUS SCHEDULE  TAK BUSTERMINAL
      อำเภอแม่สอด  MAE SOT


เวลาการเดินรถ
TIME
ชื่อเส้นทาง
ROUTE
มาตรฐาน
STANDARD
ชื่อผู้ประกอบการ
COMPANY
ถึงตาก
TO TAK
ออกจากตาก
LEAVE  TAK
09.00
09.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE    -   NAKON SAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
10.00
10.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE    -   NAKON SAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
10.15
10.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
11.00
11.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE   -   NAKON SAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
11.15
11.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
12.00
12.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE    -   NAKON SAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
12.30
12.45
เชียงใหม่  -  แม่สอด
CHIANG MAI  -  MAE SOT
ปอ.1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)
12.45
13.00
แม่สาย  -  แม่สอด
MAE SAI   -  MAE SOT
ปอ.1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)
14.15
14.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
15.00
15.05
กรุงเทพฯ  -  แม่สอด
BANG KOK  -  MAE SOT
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)
THE  TRANSPORT
15.00
15.05
กรุงเทพฯ  -  แม่สอด
BANG KOK  -  MAE SOT
ปอ.1
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)
THE  TRANSPORT
15.15
15.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
15.50
16.00
แม่สาย  แม่สอด
MAE SAI   -  MAE SOT
ปอ.2
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)
16.30
16.45
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT   -   NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
16.50
17.00
เชียงใหม่  -  แม่สอด
CHIANG MAI  -  MAE SOT
ปอ.1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)
17.00
17.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT  -   NAKONSAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
17.15
17.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR
18.00
18.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT    -   NAKON SAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
19.00
19.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT    -   NAKON SAWAN
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
02.00
02.15
กรุงเทพฯ  -   แม่สอด
BANG KOK  -  MAE SOT
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)
THE  TRANSPORT
03.00
03.15
มุกดาหาร  -  แม่สอด
MUK DA HAN  -  MAE SOT
ปอ.1
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
03.15
03.30
แหลมงอบ   -   แม่สอด
LAEM GOP  -   MAE SOT
ปอ.1
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
05.25
05.40
แหลมงอบ   -   แม่สอด
LAEM GOP  -   MAE SOT
ปอ.1
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
05.30
05.45
มุกดาหาร    แม่สอด
MUK DA HAN    -   MAE SOT
ปอ.1
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
05.45
06.00
แหลมงอบ   -   แม่สอด
LAEM GOP  -   MAE SOT
ปอ.1
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR

หมายเหตุ
รถที่ไม่ได้ออกจากจังหวัดตากหรือรถผ่านที่มาจากจังหวัดอื่น เวลาที่รถเข้าจอดสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากจะเป็นเวลาประมาณที่ใกล้เคียง ผู้โดยสารควรมารอก่อนเวลา
ประมาณ  20-30 นาที  
           
สำหรับรถตู้ ที่ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากไปอำเภอแม่สอด เริ่มตั้งแต่
เวลา 05.30 น. ถึง เวลา 20.00 น.  รถจะออกประมาณทุกครึ่งชั่วโมง  หากมีผู้โดยสาร
เต็มรถจะออกจากสถานีฯ ก่อนเวลา